گل‌رنج‌های‌ کهن‌

(برگزیدة‌ مقالات‌ دربارة‌ شاهنامة‌ فردوسی‌)

جلال‌ خالقی‌ مطلق‌

به‌ کوشش‌ علی‌ دهباشی‌

تهران‌: نشر ثالث‌، ۱۳۸۸

 

دکتر خالقی‌ مطلق‌ در سرسخن‌ برگزیدة‌ مقالات‌ خویش‌، فروتنانه‌ کار و رنج‌ خود را به‌ گل‌رنج‌های‌ کهن‌ تشبیه‌ کرده‌ است‌ که‌ «اگر یکسره‌ خار نگشته‌ باشد، چیزی‌ نیز به‌ پژمردن‌ و خاشاک‌ گشتن‌ آنها نمانده‌ است‌». اما به‌ راستی‌ که‌ نه‌ چنین‌ است‌. از هر یک‌ از مقالات‌ کتاب‌ می‌توان‌ بارها و بارها آموخت‌، اندیشه‌های‌ جدید دریافت‌ و از نگارش‌ استوار و ایجاز مثال‌زدنی‌ آن‌ لذت‌ برد