گل رنج‏هاى کُهن‏

(برگزیده مقالات درباره شاهنامه فردوسى)

نوشته دکتر جلال خالقى مطلق‏

به کوشش على دهباشى‏

نشر ثالث – تهران‏

چاپ دوم ۱۳۸۸

ز گیتى دو چیز است جاوید و بس‏

دگر هر چه باشد نماند به کس‏

سخن گفتنِ نغز و کردارِ نیک‏

بماند چنان تا جهان است ریگ‏

ز خورشید و از آب و از باد و خاک‏

نگردد تبه نام و گفتار پاک‏