نوع: کتاب
شماره ملی: ‭م‌۷۱-۱۸۶۳
شابک: ‏‫۲۴۰۰ ریال‬
شماره راهنما: ‭‫‏‫‬‭LB۱۰۳۳‏‫‬‭‭‬/‫گ‌۹ر۹‬ ‫۱۳۷۱‬
‏‫‬‭۳۷۱/۱۰۲
‭م‌۷۱-۱۸۶۳
پدیدآور: گ‍ی‍ن‍ات‌، ح‍ی‍ی‍م‌ جیGinott, Haim G
عنوان و شرح مسئولیت: رواب‍ط م‍ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌آم‍وز[کتاب] / ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍ای‍م‌ گ‍ی‍ن‍ات‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍اوش‌ س‍رت‍ی‍پ‍ی‌.
مکان انتشار: ت‍ه‍ران‌ ‬
ناشر: ن‍ش‍ر ف‍اخ‍ت‍ه‌‏‫
تاریخ انتشار: ۱۳۷۱
توصیف ظاهری: ‏‫۳۲۱ ص.‬
یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
موضوع: "معلمان -- روابط با شاگردان"
موضوع: "خانه و مدرسه"
شناسه افزوده: س‍رت‍ی‍پ‍ی‌، س‍ی‍اوش‌، مترجم