خالقی و نیم قرن با شاهنامه زیستن/ محمد گلبن

 

گل رنج‏هاى کُهن‏

(برگزیده مقالات درباره شاهنامه فردوسى)

نوشته دکتر جلال خالقى مطلق‏

به کوشش على دهباشى‏

نشر ثالث – تهران‏

چاپ دوم ۱۳۸۸

ز گیتى دو چیز است جاوید و بس‏

دگر هر چه باشد نماند به کس‏

سخن گفتنِ نغز و کردارِ نیک‏

بماند چنان تا جهان است ریگ‏

ز خورشید و از آب و از باد و خاک‏

نگردد تبه نام و گفتار پاک‏

/ 1 نظر / 6 بازدید
آزاد

بی گاهان به غربت به زمانی که خود در نرسیده بود - چنین زاده شدم در بیشه جانوران و سنگ، و قلبم در خلاء تپیدن آغاز کرد *** گهواره تکرار را ترک گفتم در سرزمینی بی پرنده و بی بهار نخستین سفرم باز آمدن بود ازچشم اندازهای امید فرسای ماسه و خار، بی آن که با نخستین قدم های نا آزموده نوپائی خویش به راهی دور رفته باشم نخستین سفرم باز آمدن بود *** دور دست امیدی نمی آموخت لرزان بر پاهای نوراه رو در افق سوزان ایستادم دریافتم که بشارتی نیست چرا که سرابی در میانه بود *** دور دست امیدی نمی آموخت دانستم که بشارتی نیست: این بی کرانه زندانی چندان عظیم بود که روح از شرم ناتوانی دراشک پنهان می شد شاملو | چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com